Integritetspolicy

Integritetspolicy för Kunskapsproblemet AB och undertallen.se

Denna integritetspolicy beskriver hur Kunskapsproblemet AB, org-nr 559011-4558, Kvarnbäcksvägen 28, 981 92 Kiruna (”vi”, ”oss”), och undertallen.se (”vår webbplats”) behandlar dina personuppgifter. Vi avser att i alla lägen tillse att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt vis. Detta beskrivs mer utförligt i vad som nedan följer.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför vår kontroll, och sådana webbplatser kan i sin tur länka till vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller enbart vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen, för vilken vi inte tar något ansvar – vilket särskilt gäller tredje part (se vidare sektionen ”Tredje parter” nedan).

När du besöker vår webbplats samlar vi inte in någon personlig information från dig. De uppgifter som vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare, och inkluderar din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara samt den begärda sidan.

Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därmed regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs eller är aktuella.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via så kallade cookies hänvisar vi till sektionen ”Cookies” nedan.

Personuppgifter som kan samlas in
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta följande övergripande kategorier:

•   Identifikationsinformation – såsom personnummer, identifikationshandling, lösenord eller motsvarande.
•   Kontaktinformation – såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och (i förekommande fall) företagsnamn.
•   Finansiell information – såsom vissa betalningsrelaterade uppgifter, dock endast i undantagsfall då dessa som huvudregel hanteras av tredje part (se vidare sektionen ”Tredje parter” nedan).
•   Information med anledning av legala krav – såsom kundkännedomsinformation som följer av tillämpliga regler beträffande exempelvis penningtvätt och terrorism, liksom bokförings- och redovisningsinformation.
•   Annan användargenererad information – som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller IP-adress.

Tredje parter
Vid köp på vår webbplats behandlas den finansiella informationen av företagen PayPal, (PayPals integritetspolicy), Stripe, (Stripes integritetspolicy). Dessa tredje parter är – liksom myndigheter, kreditupplysningsföretag, inlösare och andra finansiella institut – självständigt personuppgiftsansvariga. Det betyder att vi inte kan diktera hur den information som vi tillhandahåller ska behandlas. När personuppgifter delas med självständig personuppgiftsansvarig tredje part gäller följaktligen dennes policies och processer för personuppgiftshantering.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, i den utsträckning som vi har en laglig skyldighet att göra så. Sådana myndigheter inkluderar bland andra Skatteverket, Polismyndigheten och andra relevanta tillsynsmyndigheter. Vi kan också komma att behöva lämna information till behöriga myndigheter om din användning av våra tjänster – exempelvis gällande omsättning från dina köp till Bolagsverket och Skatteverket, i enlighet med gällande lagkrav, vilket kan innehålla personuppgifter såsom ditt namn, adress och information gällande transaktioner för din räkning genom användning av våra tjänster eller köp av våra produkter.

Cookies
Vi använder cookies i syfte att förbättra användarvänligheten och tillgången till vår webbplats, och identifierar i enlighet därmed återkommande besökare. Dessutom kan dessa cookies förbättra användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas emellertid inte i något avseende till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till det mesta av innehållet på vår webbplats. Om du väljer att blockera cookies kan det emellertid försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies behöver du manuellt ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Ändring av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller, under särskilda förutsättningar, begränsade. Om du anser att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade. Kontakta oss i så fall oss här.

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade – bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet, eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Notera att det icke desto mindre kan finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.