Saxen som klipper sönder samhället

Välfärdsstaten låter ju som en så bra idé. Istället för att man ska bero av ”de rika” så får man ”rätt” till hjälp när man har det svårt. Att stå med mössan i hand är inte roligt. Problemet med detta resonemang är att det just är våra ömsesidiga beroenden som skapar verkliga band mellan människor. Det finns djupa, medfödda skäl till detta. Biologer kallar det för ”reciprok altruism”, något som t ex Matt Ridley diskuterar i The Origins of Virtue. Du gör mig en tjänst och jag blir då skyldig att göra dig en gentjänst.

Det är just detta, vår moraliska plikt att göra gentjänster, som är grunden till motviljan att ”stå med mössan i hand”. Om vi inte kan göra en gentjänst så står vi evigt i moralisk skuld till den person som hjälpt oss. För denna moraliska skyldighet, ståendes på en biologiskt medfödd grund, är en mekanism som grundas på personliga band mellan människor.

I västvärlden har vi (numera mer eller mindre) marknadsekonomi. Detta innebär att vi hela tiden utbyter tjänster och gentjänster med människor som vi i regel inte känner särskilt väl, eller alls. Vi ger dem pengar, och som gentjänst ger de oss varor, eller utför något arbete. Eller så ger vi dem varor, eller utför arbeten åt dem, och de ger oss pengar.

Så länge allt detta är frivilligt så vävs starkare och starkare band mellan människor som inte känner varandra. För att det hela ska ske frivilligt behövs nattväktarstatens apparatur med polis, rättsväsende, militär och kanske brandkår. Vissa libertarianer anser att också denna stat kan vara frivillig. Kanske det, men det borde nog inte vara så viktigt.

Samhället utvecklar i en fri ekonomi ”duty based morals”, en pliktbaserad etik, något David C Rose diskuterar i den briljanta lilla boken The Moral Foundation of Economic Behavior. Detta är en etik som spontant kan kännas kallhamrad, men som i det långa loppet är själva grunden för vårt välstånd. Vad den säger är att du har en plikt att följa regler, lagar, avtal etc, oavsett hur motbjudande det kan vara i vissa lägen. T ex så får du inte ge bort delar av din arbetsgivares pengar för att hjälpa människor, även om det skulle rädda livet på dem. Du bör givetsvis hjälpa andra, om du kan, med dina egna tillgångar, men du har en plikt att inte göra det med andras egendom.

Sammantaget gör detta att man i en kultur med hög tillit (high trust) kan lita på i stort sett vem som helst. Du kan t ex anställa någon som inte är din kusin, bror eller svägerska utan att vara rädd för att de ska stjäla från dig. Du kan anställa en medlem i frälsningsarmén, utan att vara rädd för att han ska sälja ditt företag och gett pengarna till välgörande ändamål.

Detta kan verka självklart för oss, men i den övervägande delen av världens kulturer kan man endast lita på dem man har blodsband till. Att det kanske inte verkar så beror på att genom det samarbete som hög tillit möjliggör så dominerar sådana kulturer världen ekonomiskt.

Så marknadsekonomin föder hög tillit genom dagligt utbyte av varor och tjänster mellan människor som i regel inte känner varandra. Denna tillit gör i sin tur att marknadsekonomin kan fungera bättre och bättre. Allt detta dock under förutsättning att det finns en nattväktarstat som förhindrar att någon med vapenmakt stjäl och förstör.

Vi har också t ex medfödda moraliska förpliktelser att ta hand om stammedlemmar som har det svårt. Av anledningar som jag inte går in på här gör detta att vi på många områden (vård, omsorg, skola, pensioner,…) finner det omoraliskt att ”pengar ska styra”. Detta gör att vi glömmer bort att pengautbyte är ett frivilligt utbyte. Vi tänker inte på att köpa och sälja i grunden faktiskt är ett utbyte av tjänster och gentjänster.

Dessutom glömmer vi vår historia. Att ta hand om varandra, även om dem vi inte är släkt med, har vi alltid gjort i Västvärlden tack vare kyrkan, i Sverige åtminstone sedan ett par sekler efter att landet kristnades, sedan träldomen avskaffades. Det är detta liknelsen om den barmhärtige samariten handlar om.

Men att ta hand om varandra gjordes frivilligt, i stort sett ända fram till 40-talet i Sverige. Att det sedan länge var så fattigt för de fattiga som det var berodde på att Sverige, innan det blev kapitalistiskt kring 1870 (och då mycket snabbt började växa ekonomiskt) i grund var så fattigt.

Vi hade en gång i tiden i Sverige folkrörelser, frivilliga organisationer, där hjälp, och hjälp till självhjälp var stora inslag. Att stå i moralisk skuld till någon, utan att kunna utföra en gentjänst är som sagt något vi normalt söker undvika. Så hjälp till självhjälp var viktigt både för att man då materiellt får det bättre, men också för att man då inte heller står i moralisk skuld till någon.

Sedan införde vi ”välfärdsstaten”, eller ofärdsstaten som den hellre borde kallas. Välfärdsstaten ersätter de personliga banden med anonyma dito. Det låter ju för oss som en så behjärtansvärd och självklar åtgärd att ”vi”, ”tillsammans” skapar ett skyddsnät för dem som har det svårt. Det verkar ju också mycket mer rationellt att göra så, och mycket säkrare. För hur kan man vara säker på att alla, oavsett var de bor eller vem de känner, får hjälp i det kaos som marknadsekonomin förefaller vara? För marknadsekonomin verkar just precis kaotisk för oss, även om den i grunden är ett exempel på självorganisation, på ett komplext adaptivt system, precis som en myrstack.

I välfärdsstaten betalar man skatt till stat, landsting och kommun. Sedan delar det offentliga ut pengar till dem som kan visa att de bäst behöver dem. Man får ”rätt” till pengar och annan hjälp, istället för att få dem av ”de rika” på nåder.

Fördelen med välfärdsstatens anonyma, abstrakta band är att man aldrig riskerar stå i moralisk skuld till någon. Man har ju som sagt ”rätt” till hjälp. Problemet är att det just är de ömsesidiga beroendena som skapar sammanhållningen i samhället.

Välfärdsstaten är som en stor sax som klipper banden i samhället. Och förfallet börjar nerifrån, med dem som redan har det svårt. Ju oförmögnare man kan visa att man är, desto mer hjälp får man. Genom att hjälpa dem som har det sämst, skadar välfärdsstaten dem mest.

Tidigare kunde man ge dem som hade det svårt något att göra, måla ett staket, klippa en gräsmatta, städa en källare, och i utbyte kunde man ge dem pengar, mat och/eller husrum. Steg för steg kunde de som besatt den minsta arbetsförmåga ta sig uppför en trappa av gradvis ökande ömsesidigt förtroende. Och de som absolut inte kan arbeta skulle vi frivilligt hjälpa. Idag förhindrar bidrag, arbetsrätt, lagar och förordningar allt detta.

Jag var själv tidigare förespråkare för någon sorts samhällelig ekonomisk miniminivå, precis som Hayek var. Ju mer jag läst, och ju mer jag arbetat på ett privat bokprojekt, desto lägre har denna nivå blivit. Idag kan jag inte se att det offentliga kan bidra med någonting. I det korta loppet skulle vi alla frivilligt ordna det hela mycket bättre ifall det offentliga steg åt sidan. I det långa loppet skulle vi då undvika att undergräva vårt samhälle.

I ett homogent, fritt, lågskattesamhälle (skattetrycket var 7 procent 1900, kring 12 procent på 1930-talet) som det svenska fanns det många band att klippa. Men gradvis kunde man inte längre lämna cykeln eller hemmet olåst, gradvis fick vi klotter på våra väggar, gradvis fick vi massarbetslöshet. Arbetslösheten kommer som ett brev på posten eftersom vi har arbetsmarknadspolitik. Hade vi korvpolitik skulle vi på samma sätt få korvköer och korvbrist.

Idag tar vi också emot människor som har en annan kultur, ett annat språk och annan religion än de svenskar har (eller inte har, som fallet oftast idag är med religion). Det finns här inga band att klippa. Och vi ser till att få band skapas, genom att som regel betala för att de inte arbetar.

Ifall vi verkligen vill få till integration i Sverige måste vi sänka eller avskaffa bidrag. De som är svenska medborgare har inrättat sina liv på ett visst sätt, så där bör vi gå varligt  men ändå så snabbt som möjligt fram. Likaledes med dem som är kvotflyktingar, kanske en på femtio av dem som kommer som flyktingar till Sverige.

I övrigt bör vi, måste vi, ifall vi vill undvika ghetton, och integrera de ghetton som redan finns, snabbt minska bidragsnivåerna för dem som processas och för dem med PUT, för alla som inte är svenska medborgare.

T ex kunde man från och med idag sätta nivån för bidrag till de som anländer på den franska nivån, dvs noll kronor. Inga bidrag, ingen svenska för invandrare, ingen mobiltelefon, till nöds travas i baracker, men då främst av frivilliga. Precis som i Frankrike. Andra saker som Frankrike gör, t ex deras arbetsrätt bör vi dock inte efterlikna.

Men svenska för invandrare måste man väl ge folk, åtminstone barn? Nej. De som kommer till Sverige har faktiskt också egen vilja och egna förmågor. De kan t ex frivilligt organisera sig i föreningar för hjälp till självhjälp. I grupp eller enskilt kan de lyssna på radion, se på TV, låna böcker och ljudböcker, köpa och följa språkkurser och göra allt de kan för att lära sig språket och bli en del av det svenska samhället. Återigen, för att integreras, måste de person till person vara beroende av andra människor, på frivillig grund.

De utländska medborgare som redan är här bör därför snabbt få sina bidrag nedtrappade, förslagsvis med 20-25 procentenheter i halvåret, ner till noll inom ett par år. Vissa kommer då att arbeta. Andra flytta hem eller någon annanstans. Andra bero av sina medmänniskor via personliga band av solidaritet. Detta måste, ifall vi verkligen vill åstadkomma integration, även gälla barn och barnfamiljer.

Alternativet är att fortsätta med bidrag, ungdomsgårdar, arbetsrätt, etc och se misären och segregationen breda ut sig. Det är skrämmande hur fort det går. Forskning och Framsteg berättar att när andelen ickeeuropéer når 3-4 procent flyttar svenskar och andra européer bort från bostadsområdena. Sådan segregering beror i grunden inte på rasism, något som Thomas Sowell diskuterar (se t ex hans Intellectuals and Society och Race and Culture), utan på att människor med olika kulturer beter sig olika. Detta borde vara en tautologi, för olika kultur betyder olika beteenden, värderingar, förhållningssätt. Men de som driver det multikulturella projektet vill på ett sätt som jag för mitt liv inte begriper både ha kakan och äta upp den.

Den historiska erfarenheten är att vi kommer att få leva med segregation i flera sekler framåt. I Sverige riskerar vi dock få mycket värre problem än man i stort sett någonsin haft, någonstans. Välfärdsstatens princip är att ge pengar till dem som har det svårt ekonomiskt. Dessa samlas nu i stort sett i rena ghetton. De som betalar för dem bor någon annanstans och sådana förhållanden kan inte fortgå i evig tid utan att skapa problem. Invandrarnas förvärvsfrekvenser, utbildningsnivåer och medelinkomster ligger långt lägre än svenskar och europeiska invandrares dito. Se gärna Tino Sanandajis utredningar kring detta.

Skulle Sverige istället avskaffa välfärdsstaten, och återinföra laissez-faire, med ett skattetryck på 5-10 procent av BNP så kanske vi istället faktiskt kan klara av integrationen snabbare än vad historiska exempel ger vid handen, kanske på 50 år, på två generationer, fast jag kanske här är väl optimistisk.

Vill man läsa mer om välfärdsstatens elände kan man börja med Charles Murray’s Losing Ground, och sedan kanske hans Coming Apart. Förutom de böcker jag länkat till ovan så rekommenderas som vanligt varmt Tocquevilles Demokratin i Amerika som diskuterar hur ett samhälle byggt på frivillighet fungerar.

Rating 4.00 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | 14 kommentarer

Ekostrologi är ett ord vi behöver

Som liten var jag oerhört naturintresserad och ville värna miljön. Dessa intressen ledde mig senare till att läsa naturvetenskaplig linje på gymnasiet. På denna linje studerade man ju just de ämnen man måste ta till sig om man någotsånär ska begripa sig på naturen i akademisk mening: biologi, kemi, fysik och matematik. Man kan lära sig en hel del om naturen på annat sätt också, men problemet med naturen är att den är svår att förstå. De verkliga orsakssambanden skiljer sig ofta radikalt från våra intuitiva uppfattningar och det var inte förrän på 1800-talet som vi verkligen började begripa oss på dem.

Denna bakgrund har de senaste tjugo åren lett till att mitt sinne slår knut på sig självt när jag går in i en livsmedelsbutik och ser ”ekologiskt” odlad mat och liknande påfund. Att läsa dagstidningar, se på TV eller lyssna på nyheterna på radio kan också vara smärtsamt. Vad betyder ekologisk odling? För en naturvetare är begreppet absurt, det saknar mening. Vad EU och svenska staten kan ha lagstiftat kring detta ändrar inte saken i vetenskaplig mening. I juridisk mening kan annat råda, något jag återkommer till nedan.

Vetenskapen ekologi kan beskrivas som ”ekonomi i naturen” och då laissez-faire-ekonomi à la David Hume, Adam Smith och Friedrich Hayek. Skulle man däremot resonera i banor av Keynesiansk eller neoklassisk ekonomi går man däremot helt vilse. Till exempel finns i naturen ingen stat eller myndighet som försöker leda det hela. Allt är självorganisation.

Naturen är ”red in tooth and claw”. Darwin tog det djur han kunde finna som förökade sig långsammast, elefanten, för att se vad som skulle hända ifall all avkomma i varje generation skulle överleva. Fortsätter man hans beräkningar ett stycket till finner man att jorden snart kommer att bestå av en sfär av elefanter som expanderar utåt med ljusets hastighet. Många, för många arter nästan alla, i varje generation misslyckas med att fortplanta sig. Ett resultat är att alla djur och växter i varje generation ”springer” så fort de kan bara för att kunna stå stilla (metaforen kommer från The Red Queen i Alice i underlandet).

”Balans” och ”harmoni” i naturen är den illusion av jämvikt vi tror oss se därför att vi inte direkt kan observera vad som händer, eller intuitivt begripa vad som sker på annat sätt. Att vi tänker på något ”naturligt” som något positivt beror också på att vi har korta och bristfälliga minnen. Att vidare historieämnet i praktiken avskaffats i västvärldens skolor gör saken etter värre. Det är knappt 150 år sedan ”ekologiskt” odlande människor i Sverige svalt ihjäl i hungersnöd. Pest, kolera, lunginflammation, kallbrand och att hälften av barnen dog före fem års ålder var alla ”naturliga” fenomen som vi sedan 1800-talet på ”konstgjort” sätt lyckats undvika.

En god metafor för den balans vi tror oss se kan vara en uppblåst balong. Den är i jämvikt med omvärden, men sticker vi den med en nål exploderar den, likt det som kan hända när man introducerar en främmande organism i ett ekosystem eller tar bort en redan existerande dito. Sådana introduktioner behöver rakt inte bero på mänsklig inblandning. När Yersinia pestis (pestbakterien) via loppan och den svarta råttan lyckades (återigen) tränga in i en viss ekologisk nisch 1348 dog mellan en tredjedel och hälften av Europas befolkning. Alla organismer, även de ”främmande” beter sig i både nya och gamla situationer ”naturligt”, dvs de gör vad som närmast faller dem in.

Det var tydligen de gamla grekerna som ställde ”naturligt” i motsats till ”konstgjort”. Men detta är bland de mest meningslösa motsatsförhållanden man kan tänka sig. En mycket bättre definition är att ”naturligt” är ”det som oftast händer”, den normala eller vanligaste gången. Det är t ex naturligt för människor att tillverka verktyg som olika gödningsmedel och bekämpningsmedel. Hela människans existens beror på vår förmåga att tillverka verktyg, och likt många varelser, fast i mycket större omfattning, ändra miljön omkring oss. Tillverkar vi inte verktyg och omformar vår miljö svälter vi ihjäl, törstar vi ihjäl, fryster vi ihjäl eller dör av sjukdomar eller av ”naturliga” gifter.

Det finns minst tre sorters ”ekologi”

Ekologi i vetenskaplig mening

Vi har åtminstone tre, helt väsenfrämmande begrepp som idag kallas för ”ekologiska”. För det första vetenskapen ekologi som är en del av naturvetenskaperna.

Detaljstyrt jordbruk enligt EU-norm

För det andra har vi saker som är ”ekologiskt”, ”naturligt” eller ”biodynamiskt” odlade, och som för att få dessa etiketter följer en mängd lagar och bestämmelser, främst av typen inskränkningar. Här vore det bättre att man i stället beskrev det hela som t ex ”vin framtaget enligt EU-norm EU-A763 §3”. Detta skulle då exempelvis kunna betyda att man inte använt sig av vissa bekämpningsmedel och vissa gödningsmedel.

Man kanske kunde kalla detta för ”detaljstyrt jordbruk” därför att det dels är just detaljstyrt i enlighet med vad en byråkrati tagit fram. En fördel med en sådan terminologi är också att dessa jordbruksformer a priori varken är bra eller dåliga för miljön. De är dock dåliga i de flesta andra avseenden eftersom byråkratiska regler förhindrar trial and error, dvs att man provar sig fram och förbättrar saker och ting. Så ”detaljstyrt jordbruk” fryser jordbruket till vad vi kan och vet här och nu. Framtida förbättringar blir i stort sett omöjliga att införa.

Om detaljstyrt jordbruk enligt EU-norm är bra för miljön (beroende på vad man menar med det) just idag, beror på vad detaljregleringarna säger. Då de förbjuder många eller alla kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel så är de faktiskt mycket dåliga för miljön i vidare bemärkelse. Till exempel måste en oerhört mycket större andel av världens yta tas i anspråk för jordbruk. I Bretagne i Frankrike provade de sluta spruta mot en viss larv. Majsskörden halverades genast. Skulle hela världen bedriva detaljstyrt jordbruk enligt EU-norm skulle majoriteten av världens befolkning svälta ihjäl.

Ekostrologi

Den tredje formen av ”ekologi” är den som man tyvärr oftast tänker på idag. Den drivs av mycket entusiasm och ofta (eller oftast?) en religiös övertygelse om att det som är ”naturligt” är bra och det som är ”onaturligt” är dåligt. Tyvärr bygger den knappast på någon förståelse alls av biologi, kemi och fysik. Ej heller av ekonomi och historia.

I denna religiositet ingår många ceremonier, såsom att köpa mat med etiketten ”ekologiskt” odlat, dvs mat framtagen i detaljstyrt jordbruk enligt viss EU-norm. Man lägger också ner många timmar i veckan på att källsortera och tar sedan bilen för att ”offra” matavfall och krossat glas vid återvinningsstationer.

Denna tredje sorts ekologi står i ungefär samma relation till vetenskapen ekologi som astrologi och alkemi till de akademiska vetenskaperna astronomi och kemi. För att markera detta föreslår jag oblygt att vi istället använder termen ”ekostrologi”.

Tyvärr kommer antagligen denna form av religiositet eller vidskeplighet alltid bestå. Steven Pinker påpekar att vi som jägare och samlare är födda med en intuitiv ”folkbiologi”, en medfödd teori om naturen där det ingår att levande varelser besitter någon sorts ”essens”. För att vi skulle kunna göra de genombrott inom naturvetenskapen som vi gjort från 1600-talet och framåt var vi tvungna att ”avlära” oss denna vår folkbiologi och folkfysik och istället lära oss bättre akademiska varianter.

”Ekostrologi” kan nog betecknas som en sorts ”folkekologi”, fast en folkekologi som är långt felaktigare än de teorier om naturen som jägare och samlare eller bönder har. Dessa är ju i daglig kontakt med denna natur och besitter rent utsagt otroliga kunskaper på området. Ekostrologin har däremot växt fram hos intellektuella och hos stadsbor som i stort sett är isolerade från biologiska fundamenta.

Obs: Detta är en i grund omskriven version av inlägget.

Rating 3.00 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Självbedrägeri, okunnighet, schizofreni, cynism och den våta drömmen om att åter bli humanitär stormakt

Den som följt invandringsdebatten i Sverige sedan början av 80-talet vet, eller borde veta att den, hos politiker, till stor del bygger på självbedrägeri, noga underhållen okunnighet om vad som händer i världen utanför Sverige, lika noga underhållen schizofreni, och stora doser cynism som till okänd grad komplementerar eller ersätter delar av de tre föregående ingredienserna.

Hos den del av allmänheten som är så naiv, likt en dam jag hörde tala på tåget i Boden, att de i en grupp fotbollstokiga 25-åriga syrier ser små värnlösa barn gäller andra orsaker. Jag kan dock inte tro att den som kämpat sig upp i hierarking inom MUF eller SSU kan vara så pass blåögd. Å andra sidan ska man kanske aldrig underskatta hur korkade vi människor ibland kan vara.

Den svenska politiska, änglaräddande ideallösningen av den nuvarande krisen verkar vara att allt återgår till att vara som det var förr. Detta skulle ske ifall EU och andra länder skärper sina gränskontroller till sådan grad att det massiva inflödet reduceras till en rännil.

Sverige kan då åter plocka upp manteln som en i egna ögon humanitär stormakt. Vi hjälper till med allt vi kan för att, som sedan slutet på 1960-talet (när facket såg till att arbetskraftsinvandringen upphörde), hindra att människor illegalt tar sig in i EU och sedan in i Sverige.

Men, så fort någon sätter sin fot på svensk mark, omvandlas de från illegala invandrare till små bruna människor, oskyldiga offer utan egen vilja och utan ansvar för sina egna liv som vi gör allt för att få upp till en (för oss) acceptabel ekonomisk och social standard. Med de tidigare volymerna märktes det inte så mycket att delar av pensioner, skola, sjukvård, och bostäder för svenska medborgare gick upp i rök. Eller rättare sagt, det märktes inte så mycket under lång tid, för våra folkvalda skapade ghetton i miljonprogrammen, medan de och journalister bor någon helt annanstans. Nu talas det om ”integration”, utan att våra politiker är medvetna om att inget land, någonsin, lyckats integrera reellt främmande kulturer snabbare än på några hundra år.

Ifall vi skulle återgå till detta, enligt våra politiker etiska idealtillstånd, och då på TV ser ett drunknat barn, eller svältande befolkninar utomlands så drar vi igång både privata insamlingar och skickar statlig u-hjälp. Svälter folk ihjäl, eller dödas i lågteknologiska inbördeskrig, som i Rwanda,  gör vi ingenting alls ifall det inte syns på TV. Just Rwanda gör extra ont för mig personligen. Jag har en rwandisk god vän och jag följde vad som hände, i realtid i april 1994 via det svenska Ekot. Medan kring 600 000 personer hackades ihjäl med machete gjorde ingen någonting. Carl Bildt hade kunna skicka ner 10 000 man ur hemvärnet, via charterflyg och räddat merparten av dem. Istället pladdrades det på om ”det internationella samfundet” och ”FN” som borde göra något. Att Sverige skulle göra något åt Rwanda kanske var ”orealistiskt”, men det hade åtminstone varit i linje med våra högstämda predikningar.

I övriga Europa, där inget land, förutom Tyskland, har en så generös (som det heter) ”flykting”-politik som Sverigedemokraterna, är man tämligen oförstående inför allt detta. I stort sett inga ”flyktingar” skulle komma till Europa ifall inte Tyskland och Sverige översköljde dem med pengar. Att jag skriver ”flyktingar” inom citationstecken kanske upprör någon, men översättningen till engelska är ”economic migrants” och till franska ”clandestins”, dvs ”hemliga”, här ”illegala invandrare”. Så ordet ”flyktingar” är ett typexempel på noga underhållen okunnighet. En synnerligen liten andel av de som kommer nu är flyktingar i egentlig bemärkelse. I princip ingen av dem räddas till livet av att få komma till Sverige. Netto dör nog tiofalt fler pga Sveriges bidragssystem när de t ex drunknar i Medelhavet.

Jag gissar att man inom många andra europeiska regeringar inte tycker att Sverige och Tyskland, som orsakat eländet i södra Europa, förtjänar så mycket hjälp. Ifall de är medvetna om vilka humanitära besserwissrar vi åter kommer att bli ifall de hjälper oss torde de vara än mindre benägna att bistå.

Ifall en korridor upp till Sverige kunde ordnas så att alla de i Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, diverse kurdiska områden som vill åka till Sverige också kan göra det, men utan att besvära andra EU-länder så gissar jag att man skulle göra det. Ett Sverige med 20 miljoner invånare 2020 kan sedan uteslutas både ur Schengen och den nordiska passunionen.

Rating 3.00 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Att plocka upp skräp, slänga och låna ut pengar

Så här i Greklandstider kommer jag att tänka på en insiktsfull artikel från Victor Davis Hanson om kulturer. Man kan säga mycket om ett lands förmåga att skapa välstånd och hålla löften genom att titta på ifall folk plockar upp skräp de ser, eller själva slänger.
För den som funderar vidare är det i slutändan ingen munter betraktelse över vart vi är på väg i Sverige heller. Nima Sanandaji har skrivit en läsvärd men tragisk rapport om hur välfärdsstaten, vår ofärdsstat, har förstört det svenska samhället, Scandinavian Unexceptionalism.
Det har tagit ett par generationer att undergräva den svenska kultur som gjorde att folk ännu idag fortfarande upprört säger ”att ingen fuskar”. Hade samma välfärdsstat applicerats på fransmän hade det barkat åt h-e efter bara en generation. Invandringen är en annan men relaterad fråga där olika invandrargrupper reagerar olika beroende på sina respektive kulturer. Men inga ungdomar av somalisk härstamning hade misskött sig på bibliotek ifall Sverige inte gjort vad det kunnat för att hindra folk från att arbeta. En marockansk vän betraktar förundrat hur det går till i Frankrike (där kontrollapparaten för bidrag ändå är hårdare). Hemma i Marocko kommer pappa eller farbröder nära nog med påk i hand om det krävs för att se till att de unga sköter sig.
Låser du dörren eller cykeln? Tacka i så fall välfärdsstaten och drogförbuden. Många barnatroende socialdemokrater tror ju att det är välfärdsstaten som gör att vi tar hand om varandra. Men som det påpekas i ett historieverk från början av 50-talet, Sveriges historia genom tiderna, tillkommen under ledning av bl a ABF:aren och farfarn till Yvonne Hirdman, Gunnar Hirdman, att ta hand om varandra har vi alltid gjort på kristelig eller humanistisk grund.
Just då hade skattetrycket precis nått upp till 20%, från att ha legat på 12% under Per-Albin. Att i det läget påstå att man behöver välfärdsstaten för att ta hand om gamla, sjuka, fattiga och andra behövande hade ju framstått som löjligt. Folk kom liksom ihåg hur det gick till fem år tidigare.
Det var bara det att det var mycket ”effektivare” ifall staten tog över. Så idag får gamlingarna i demokratisk ordning sylt, eller inte, till pannkakan. Och mormor får vackert vänta på sin höftled. En elitidrottande senior på 62 år fick veta att han var för gammal för att få en sena i axeln ihopsydd. Som kontrast berättade en person på tåget förvånat hur det tog en dryg timme i Singapore från att ramla, kanske ha brutit något, sett en allmänläkare, sett en specialist, röntgats och färdigbehandlats. Men där är vården i stort sett ”fri”, till 70% utan statlig inblandning. Hade vi korvpolitik i Sverige skulle vi ha korvköer. De som är något äldre kommer säkert ihåg orden ”Taxi, var god dröj”.
Rating 4.00 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ett franskt terroristattentat som inte kan inträffa i Sverige

Jag läser om terroristattentatet i Frankrike. Svenska medier tassar runt anledningarna till attentatet mot Charlie-Hebdo som katten runt het gröt. Riktigt varför det hände förstår journalisterna inte eller så vill de inte diskutera det medan barnen, läsarna, hör på. Kommentarsfälten i de fyra rikstidningarna är avstängda precis som de varit sedan något års tid för alla artiklar utom vissa inom ekonomi, nöje och sport.

Detta attentat skulle helt enkelt inte kunna inträffa i Sverige. Anledningen är inte något att vara stolta över. Yttrandefriheten värnas något mer i Frankrike än i Sverige eller Storbritannien. Den som har läst Charlie-Hebdo vet att dessa journalister, där de kända namnen ligger tämligen långt ut på vänsterkanten, i Sverige skulle dömas till fängelse för hets mot folkgrupp en gång i veckan, lika ofta som tidningen kommer ut.

Deras teckningar slår mycket hårdare än Dan Parks men ofta mot samma typer av intolerans, absurda fenomen och idiotier. Den ansvarige utgivaren skulle också dömas till fängelse. I dagens Sverige kan man inte längre skapa ”Det sjuttonde Aftonbladet” etc för att undkomma statlig censur. I dagens Sverige skulle man nog bli dömd för hets mot folkgrupp ifall man läste Charlie-Hebdo öppet på ett café.

Charlie-Hebdo skrev 2005 när de publicerade ett antal kända teckningar:

Kom tillbaka Voltaire – de har blivit galna.

Voltaire påstås ofta (utan att källan till ett sådant citat kunnat hittas) ha sagt att ”jag håller inte med om vad du säger men jag kommer att kämpa intill min död för att du ska få säga det”. Den svenska lagen om hets mot folkgrupp säger istället i princip motsatsen.

Människan är designad för social konformism, för att inte tåla oliktänkande. De som inte följer gruppens åsikter i vad gruppen anser är viktiga ämnen behandlas som en förrädare. Vi är också designade för självbedrägeri. Resultatet av detta är en version av frihet som man i avsaknad av en erkänd term skulle kunna kalla rousseauisk:

Du får säga och göra precis vad du vill, så länge du gör och säger vad jag skulle säga eller göra ifall jag vore du (eller som jag påstår att jag skulle säga och göra).

En av marxismens, nazismens och andra totalitära lärors främsta intellektuella anfäder var nämligen Rousseau, och han formulerade det så i ”Det sociala kontraket” att ibland måste människor ”tvingas vara fria”. Svenska journalister, politiker och historiker resonerar att eftersom ”vissa” eller ”många” riskerar säga saker som de inte skulle säga ifall de bara vore lika välutbildade och insiktsfulla som dessa journalister själva anser sig vara, så måste man hindra dem från att uttrycka sig. Oskyldiga människor, som ej heller de besitter en journalists självupplevda visdom, riskerar ju också att få sig till livs åsikter som inte är bra för dem.

På grund av den intolerans som ligger latent i oss alla så är det ett litmustest för existensen av yttrandefrihet ifall man lätt kan få tillgång till material som är upprörande, kränkande och djupt stötande för en del, många eller nästan alla. I dagens Sverige skulle det innebära att det på internet och i tidningar funnes material som t ex är hädiskt, homofobiskt eller misogynt. När man bara kan finna oskyldiga, snälla, trevliga tankar i media så existerar det med största sannolikhet ingen yttrandefrihet.

Sverige och resten av Europa skulle behöva ett First Amendment som i USA. Riktigt hur ensamma i världen USA faktiskt är att ha full yttrandefrihet kan man t ex läsa om i en uppsats av Frederick Schauer, The Exceptional First Amendment.

Rating 3.50 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Auktoritära svenska politiker blockerar TV och radio inför valet

2 maj 2014: Omskrivet i grund.

Den senaste månaden har man ondgjort sig över att Erdogan i Turkiet blockerar twitter och youtube för politisk vinning. Även fast viljan är god och även fast det kan låta drastiskt, gör i Sverige politikerna saker som är hundrafalt värre. TV och radio blockeras och censureras, radion sedan 1920-talet. Man kan inte fritt etablera radio och TV i Sverige. Det finns inte ens några rikstäckande privata radiostationer. Den radio och TV som finns censureras av staten.

Den lilla privata radio som finns står under konkurrens av statlig vänsterdito. 80 procent totalt av journalisterna på Sveriges Television är vänstersympatisörer. Vad jag försöker propagera för här är dock inte högeråsikter. Ur yttrandefrihetssynvinkel skulle det vara precis lika illa ifall 80 procent av journalisterna var moderater av Gösta Bohmans snitt. Problemet är att det finns en statlig television med speciella rättigheter och speciell finansiering.

Politikerna motiveras av den bästa vilja i världen, och det är just denna goda vilja, kombinerad med övertygelsen om att vi själva har rätt som gör oss människor så blinda för när vi förhindrar att andra åsikter kommer till tals.

I ett fritt samhälle, eller bara i ett samhälle där politikerna i praktiken stod för demokrati, skulle de säga att det vore omoraliskt, och juridiskt en fråga om jäv, för staten att tvinga människor betala för att de som sitter vid maktens köttgrytor ska få basunera ut sina budskap. Om vi absolut ska ha kvar en statlig television så finns det en mycket enkel lösning. Kryptera Sveriges Television så kan alla som vill betala för den genom att köpa en liten TV-box. Radion, som det inte tas betalt för idag, säljer man helt sonika. Och så släpper man in så många aktörer som får plats på FMs frekvensband och på marknätet för TV.

I Sverige införde politikerna istället presstöd på 60-talet för att betala i synnerhet för socialdemokratiska andratidningar. Som kompensation för att man tog pengar från skattebetalarna och gav dem till ett visst partis tidningar (och kanske till Svenska Dagbladet, om den gick dåligt då vet jag inte), så bestämde man sig för att också ta pengar från skattebetalarna och införa partistöd till de redan etablerade partierna Till sig själva.

Idag kanske en del skrattar åt Maj-Britt Theorin och hennes idé 1987 att förbjuda privatpersoner att äga parabolantenner för att förhindra att TV3 nådde svenska hem från England.

Men anledningen till att svenskar idag har tillgång till internet är att svenska politiker under hela 1990-talet var för tekniskt inkompetenta för att förstå det, med början med Gopher och World Wide Web kring 1990-91. Hade svenska politiker runt 1993 insett att internet skulle kunna användas för att undgå de statliga regleringarna på mediaområdet så hade det stoppats. Eller så hade alla webtjänster behövt anmälas, registreras, arkiveras, utsatts för samma censur som TV.

Vi hade säkert idag behövt betala “internetlicens”, inte bara för att vi av misstag kan få in TV2, men för att stödja “ickekommersiella” internettjänster. Vi svenskar skulle inte vara uppkopplade mot internet utan mot “sverigenätet”. En statlig utredning skulle ha gett Nationalencyklopedin i uppdrag att ta fram ett svenskt alternativ till wikipedia. Själva wikipedia skulle vi dock inte komma åt, utan att tvingas bli “internet-pirater” med illegala uppkopplingar mot världen.

Rating 3.00 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lågt valdeltagande som frihetligt sundhetstecken

På den till sinnet socialdemokratiska ekonom-sajten ekonomistas.se diskuteras valdeltagandet i Sverige och USA och vad man kan göra för att höja det.

Ekonomen Bryan Caplan påpekar i den intressanta “The Myth of the Rational Voter” att röstandet som sådant inte är en särskilt rationell handling. När vi röstar så har vi kanske en tiotusendels chans att just vår röst ska vara avgörande och ge ett parti, eller ett block partier makten. Man kan därför nästan vara säker på att just ens egen röst är bortkastad från en praktisk synvinkel. Caplan hävdar därför att man inte alls kan anta att den som röstar ska bete sig rationellt. Att överhuvud taget anta att människor beter sig rationellt verkar vara en obotlig åkomma hos akademiker. Man kan få Nobelpris för att påpeka motsatsen. Kahnemans bok “Thinking, Fast and Slow” är utmärkt, men kommer säkert glömmas bort den också. Hume, Edmund Burke, Hayek, Adam Smith och andra liberaler påpekade liknande saker.

Den som röstar lägger inte alls ner samma energi på sitt val av politiskt parti som när han eller hon väljer nya gardiner eller en ny bil. Därför är handlingen att rösta mer en fråga om känslor, likt att hålla på Linköping i ishockey.

Ur ett visst sorts naivt socialdemokratiskt perspektiv, likt ekonomistas, är detta ett problem. Demokratin är det högsta tillståndet, befattat med smått magiska egenskaper, och att alla går i kyrkan och deltar i liturgin, att de utför den heliga röstningsakten är synnerligen viktigt.

Det finns ytterligare en religiös underton här. Både i USA och i Sverige underförstår man på vänsterkanten att bara folket inte bedrogs av bröderna Kochs miljoner, eller av Lundin Oil, så skulle de se Sanningen, dvs de skulle ha nästan precis samma åsikter som vänsteraktivisterna själva. Bara nästan dock. Folket, som Rousseau påpekade, består av enkla, primitiva själar som lätt kan ledas fel och inte inse sitt eget bästa. Alltså måste mer avancerat medvetna ledare förse dem med daghem, skolplikt, systembolag, Sveriges Television och offentlig sjukvård.

Precis som prästerna för inte allt för länge sedan själva var högt bildade på “den rena kristna (lutherska) lärans” område. Och precis som folket av tvång skulle lära sig katekesen utantill och svar på frågor om tron ifall de t ex ville gifta sig och skaffa barn. Allt detta för deras eget bästas skull. Här får man dock inte tro att den religiösa konformismen kom från ovan. Gud nåde den som inte gjorde vad grannarna ansåg vara rätt och riktigt i det gamla bondesamhället.

En del av vänstern resonerar som att ifall bara folket fick objektiv information, så skulle alla inse att de bör gå och rösta, och de skulle rösta vänster. Och allt blir ljust och vackert.

Den klassiska liberala synen på politiken vädjar mer till hjärnan än till instinktiv stamtillhörighet. Här skiljer man på frihet å den ena sidan och politisk makt å den andra.

Demokrati är ett utmärkt sätt att bestämma saker där vi alla behöver vara överens. Men det mesta i livet rör saker där vi inte alls behöver vara överens. Färgen på min bil, namnen på mina barn, skolan mina barn går i, och ifall kändisar brukar kokain eller inte är saker vi inte behöver vara överens om. De tillhör den privata sfären. Tyvärr är det otroligt svårt för oss människor att vara toleranta. Arbetsdefinitionen på tolerans är tyvärr

Du får göra precis vad du vill, så länge du inte skadar någon annan, och så länge du inte gör sådant som jag själv inte skulle göra, eller säger att jag inte skulle göra.

Konflikten mellan frihet å ena sidan, och den politiska makten å den andra är något som de flesta verkar ha glömt bort. Begreppet “frihet” har ju dessutom av de flesta förvrängts till dess nära motsats, sk “positiv frihet”, frihet till ett jobb, “freedom from want”. Den klassiskt liberala definitionen är “negativ frihet”, rätten till en personlig sfär där man får göra fel, begå misstag, etc. Gandhi verkar ha varit en klassisk liberal:

Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err and even to sin. If God Almighty has given the humblest of His creatures the freedom to err, it passes my comprehension how human beings, be they ever so experienced and able, can delight in depriving other human Beings of that precious right (Gandhi, YI, 12-3-1931, p. 31)

Tocqueville, som tyvärr läses av alltför få, går grundligt igenom riskerna med majoritetens tyranni. När demokratin sätts högre än friheten får majoriteten också rätten att förtrycka oliktänkande, människor som idag t ex vill stanna hemma och ta hand om sina egna barn, eller sådana som vill hemundervisa dem istället för att sätta dem i den sämsta skola Sverige haft sedan åtminstone 1700-talet.

Den fara demokratin utgör för friheten var något som oroade de amerikanska grundlagsfäderna. Det är därför som den federala grundlagen är skriven som den är, inte för att försäkra sig om att USA är demokratiskt, utan för att demokratin ska göras säker för USA. Grundlagsfäderna “were concerned not to make America safe for democracy, but to make democracy safe for America (R.A. Humphrey, citerad av Hayek i The Constitution of Liberty, kap 12, fotnot 36).

I Storbritannien fram in på 1800-talet var maktuppdelningen klar. Staten tog hand om utrikespolitiken. Domstolarna dömde enligt lagen. Men lagen kunde i princip aldrig ändras. Och invånarna skötte själva sina egna liv. På samma sätt var det i Sverige. Lagen i Sverige var i stort sett oförändrad från vikingatiden, eller från längre tillbaka, vi saknar källmaterial, fram till 1734. Lagen var i stort sett inte något kungamakten eller riksdagen kunde ändra på, den var en del av urgamla traditioner.

Så länge lagen inte ger politiker makten över människors privatliv (som t ex skola, pensioner, hälsovård, cykelhjälm), eller åtminstone, så länge vad staten gör med sitt inflytande över människors privatliv inte beror av vilka politiker som har makten, så spelar röstandet inte så stor roll.

Jag finner det intressant att läsa att staten i Sverige på 1800-talet inte hade en aning om hur många mil privata järnvägar det fanns. Bygga en järnväg angick bara markägarna och byggherren.

Så fordomdags rörde politiken i stort sett bara hur höga skatterna skulle vara och till liten del hur de skulle fördelas. Skatterna i sin tur gick till hälften till försvaret och resten till att sköta statsapparaten. Skattetrycket låg på 5-6 procent av BNP, mot 12-13 procent under Per-Albin Hansson och kring 50 procent sedan 1975. Med ett skattetryck över 10 procent, eller med en stat som reglerar privatlivet, så är röstandet också en självförsvarshandling. Detta då vi, som Caplan bland många andra påpekar, inte kan förvänta oss att de som röstar ska bete sig rationellt. Men det är också en självförsvarshandling då vi inser att eftersom staten blandar sig i vårt privatliv, de rationella val andra människor gör, inte stämmer överens med våra egna. Att staten blandar sig i ens privatliv tvingar även liberaler att rösta om hur tvånget ska utformas.

Ett lågt valdeltagande kan alltså vara ett frihetligt sundhetstecken. Staten sköter sitt och medborgarna sitt, och sällan mötas de två.

Rating 3.00 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Betydelsen av transparens är inte transparent för alla

Den utmärkte datakonsulten Gerald Weinberg påpekar att

The way people behave is not based on reality, but on their models of reality.

Detsamma verkar gälla betydelsen av vanliga ord. Idag på Ekonomistas.se ger Göran Hjelm Sju reformförslag för finans och penningpolitik. Förslag nummer två är

 2 – Indexering av transfereringssystemen bör utredas
Vissa transfereringar, såsom taket i a-kassan och barnbidraget, är nominellt oförändrade i avsaknad av politiska beslut. Denna, för gemene man, ”ljusskygga” urholkning av transfereringssystemen var kanske nödvändig vid saneringen av de offentliga finanserna på 1990-talet. Det finanspolitiska ramverket inklusive det Finanspolitiska rådets övervakande roll står nu garant för offentligfinansiell hållbarhet och trovärdighet. Transparens och demokratisk förankring skulle öka om transfereringar indexeras i avsaknad av aktiva politiska beslut (vilket nyligen förslogs av Socialdemokraternas forskningskommission). Vid en sådan ordning krävs riksdagsbeslut för att under ett eller flera år frångå indexeringen, vilket förstås är helt i sin ordning då det finns politiskt stöd för det. Indexering borde vara en rimligare baseline eftersom icke-indexering innebär att försämringar i relativ och absolut köpkraft sker trots inga aktiva politiska beslut. Indexerade system finns redan i exempelvis Danmark och Belgien. På motsvarande sätt bör maxtaxan i förskolan, som varit nominellt oförändrad sedan 2004, indexeras. Detta för att det bör krävas aktiva politiska beslut om finansieringen av välfärden ska urholkas.

där jag i fet stil markerat vad jag finner extra underligt. Att “transparens” skulle öka ifall transfereringarna “indexeras” (dvs, att de automatiskt ökar, förutom under sällsynta ekonomiska katastrofer) är absurt och en självmotsägelse.

Att ”icke-indexering innebär att försämringar i relativ och absolut köpkraft sker trots inga aktiva politiska beslut” är en sanning med stora modifikationer, så stora att det generellt sett inte är sant.

Tanzi och Schuknechts rapporterar i Public Spending in the 20th Century att 1995 utgjorde ”subsidies and transfers” 35,7 procent av BNP i Sverige. Något tidigare, under 80-talet gjorde detta att de 40 procent fattigastes andel av nationalinkomsten ökade från 19,9 till 22,5 procent av BNP, med endast 2,5 procentenheter alltså. Jag antar på som det förefaller mig goda grunder att dessa siffror ändras långsamt. Ur detta får vi då att kring 33 procent av BNP är ren rundgång. Skattetrycket har gått ner lite grand, så säg att det endast är 30 procent av BNP idag, men det ändrar inte bilden. Via skatten tar vi från de rika och ger till de rika, och tar från de fattiga och ger till de fattiga.

Dessutom är ”fattiga” och ”rika” endast statistiska kategorier, inte människor av kött och blod. Som människor vandrar vi mellan kategorierna under våra liv. De “fattiga” är inte människor, och inte de “rika” heller.

Själva syftet med ”sociala avgifter” som är skatt (prova låta bli att betala!), och att vi har källskatt som dras innan vi får lön, är att dölja kostnaden för skattebetalarna. Samma gäller för moms (som enligt lag måste döljas för privatpersoner). Så att öka transfereringarna är att öka rundgången och därför att minska transparensen.

Just detta att det är gömt för skattebetalarna att de själva betalar för kalaset är motsatsen till transparens. Få låginkomsttagare som “tjänar” 15000 kronor per månad vet att de betalar nästan 14 000 kronor i månaden i skatt. De sociala avgifterna tror många att “arbetsgivaren betalar”. Och momsen på 25 procent på det mesta ser man inte, inte heller energiskatter, alkoholskatt, etc. Kvar av de nästan 22 000 kronorna i månaden som är den verkliga lönen blir ca 8000 kronor.

För mig betyder ”demokratisk förankring” att medborgarna är medvetna om vad som verkligen händer och att de därför kan ta genomtänkta beslut. Beslut som är genomtänkta av väljarna alltså. Sådana beslut kan ofta gå stick i stäv med vad utomstående personer, t ex ekonomer, tycker att de ska vara.

Det andra delen, om förlorad köpkraft, förutsätter att det är jultomten, eller en fientlig folkstam, boendes långt borta kallad ”de rika” som betalar. I själva verket är det återigen i det korta perspektivet nästan helt och hållet de som får pengarna som betalar. I det längre perspektivet, under loppet av ett liv, är det ännu närmare så.

Vad indexering gör är att öka transfereringarna, minska transparensen och därmed minska friheten i samhället. Frihet i klassisk, oförstörd mening alltså. Inte förvrängd socialdemokratisk eller socialliberal “frihet” att endast göra vad tredje part vill att man ska göra.

Ifall författaren förstått detta hade en ärligare förklaring varit att säga rakt ut att “jag tycker inte att människor tar de beslut jag vill att de ska ta med sina egna pengar. Därför bör vi se till att de endast får sina pengar åter ifall de gör som jag vill.”

Rating 4.00 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Prisa Gud! Nya Moderaterna bryr sig inte om dasspapper

Som tur är bryr sig inte vår halvsocialistiska regering om dasspapper. Den bryr sig om att alla ska ha bostäder, så vi har dyra bostäder och bostadsköer. Den bryr sig om att alla ska ha sjukvård så vi har dyr sjukvård och köer i vården. Och den bryr sig om skolan, så vi har den sämsta och dyraste skola Sverige någonsin haft, i alla fall sedan 1842. Och den sämsta utbildning vi haft sedan ca 1686. (Skolan håller jag på att skriva något lite längre om, så ifall någon är intresserad, lämna en kommentar!)

Den argumentation som jag för känns nog synnerligen bakvänd men den förstås bättre om man läser Hayeks lilla mästerverk, ”Individualism and Economic Order”, som nu kan laddas ner gratis som pdf här. Just denna samling essäer är bland det mest lättfattliga Hayek skrivit. Den första essän ger ordentligt tuggmotstånd (den är värd det) och de två sista tycker jag inte så mycket om. Men ”your mileage might vary”.

Jag kommer ihåg när Dagens Eko rapporterade på 80-talet att Sovjetunionen hade slut på tandkräm. 300 miljoner människor som inte kunde borsta tänderna och som använde abort som preventivmedel, eftersom kondomer saknades. 40 000 kärnvapen hade de dock under Gorbachev 1989. Just nu har Venezuelas regering brytt sig tillräckligt mycket och länge om sina undersåtar för att de ska lida brist på toalettpapper, tandkräm och tvål.

David C Henderson har skrivit en underbar bok som heter The Joy of Freedom. Här talar han om fem myter om den fria marknaden:

Rating 3.00 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | 16 kommentarer

SvD, socialism och censur

Häromdagen glömde jag bort det, men om man skriver kommentarer på Svenska Dagbladet bör man alltid dels kopiera texten, dels ta en skärmdump. Idag fabulerar socialdemokraterna om att göra gymnasieskolan obligatorisk. De två första kommentarerna var:

Screen Shot 2013 01 30 at 8 10 47

”Purpendicular”, det är jag det. ”frittfram” är en meningsfrände verkar det. Båda våra kommentarer är nu raderade. Man undrar ur vilken marxistisk studentförening som SvD rekryterar censorer, förlåt ”moderatorer” till sina fora.

För att återgå till ämnet så verkar socialdemokraternas och LO:s bakomliggande teori om verkligheten, om de har någon dylik, vara att skolan ska förlängas så länge det finns arbetslöshet. När skolan fyller sitt syfte är när den som kommer ut från skolan som arbetaren Arbetare™ eller proletären Proletär™ erbjuds precis ett jobb, varken mer eller mindre, och detta jobb är avpassat till honom eller henne. Jobbet måste också av socialdemokrater anses vara ”meningsfyllt”. Marknadskrafterna kommer att ha sett till att detta jobb erbjuds med kollektivavtal, till lön enligt kollektivavtal, inklusive sociala avgifter, på en nivå satt enligt egoistisk, förlåt, ”solidarisk” lönepolitik.

Denna teori om hur marknaden fungerar kommer från samma ideologiska soptipp som den som gett oss två års köer i Stockholm för något så oväntat som att studenter behöver studentrum.

Uppdatering kl 11:39. Censorerna arbetar för högvarv, vilt slåendes omkring sig. Höger och vänster faller som käglor. Malmonides kommentar nedan är just nu kvar, men GGG:s och min har försvunnit.

 Screen Shot 2013 01 30 at 10 22 03

Rating 4.50 out of 5
[?]
Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer